This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

OPANOWANIE INFORMACJI

Takie opanowanie informacji jest dziś prawdopo­dobnie równie ważne dla specjalisty komputerowego, jak ongiś było dla renesansowego maga; obydwaj zda­wali sobie sprawę, że pamięć jest kluczem do ludz­kiej wiedzy, a przeto do kontroli nad światem. Urzą­dzenia pamięciowe Camilla i Bruna zostały pomyślane w celu odzwierciedlania prawdziwej struktury świata, nie tylko lub głównie świata doświadczenia zmysłowego, ale wszystkich sfer dostępnej człowiekowi wiedzy. Wła­ściwa manipulacja tymi urządzeniami miała pomóc zdo­być tę wiedzę, i, poprzez magię sympatyczną, ustalić rytm między sobą samym a światem. Oczywiście, spe­cjalista komputerowy nie wierzy, iż jego program ma moc nadnaturalną.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

EFEKTYWNE ROZWIĄZANIE

Być może można przedstawić to inaczej: książka była tak efektywnym rozwiązaniem problemu pamięci, że zabiła zainteresowanie tą spra­wą. Jeśli tak było, to elektroniczna technologia pa­mięci oznaczać będzie ożywienie tego zainteresowania. Dla człowieka Turinga pamięć jest ważna po prostu dlatego, że tak wiele operacji komputerowych zależy od technik magazynowania i odzyskiwania danych. Jest prawdopodobnie prawdziwe, że całość informacji produkowanej przez współczesne społeczeństwo może być opanowana tylko za pomocą metod elektronicz­nych. Opanowanie oznacza podsumowanie tej infor­macji w strukturach danych, przechowywanie ich w bazach danych oraz ciche i efektywne odzyskiwanie ich na ekranach telewizyjnych; innymi słowy, jest to wzięcie informacji pod kontrolę i przechowywanie jej w taki sposób, żeby można było ją ponownie odna­leźć.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

KAŻDY KTO UŻYWA KOMPUTERA

Każdy, kto używa komputera, zna łatwość, z jaką nawet cenna informa­cja może zostać mimowolnie „przepisana i zniszczo­na. Rękopis łatwiej było poprawiać niż książkę, a na jego marginesach zawsze było miejsce na glossy lub uzupełnienia oryginalnego tekstu. Ludzkiej pamięci nie można tak łatwo wymazywać, natomiast wspo­mnienia można dodawać i modyfikować niemal nie­skończenie.Powiada się często, że książka drukowana zrujnowa­ła pamięć Zachodu. Mając tak wygodne urządzenie do przechowywania wiedzy, ludzie nie mają już dłużej potrzeby wykorzystywania swojej „wewnętrznej pa­mięci”. Gdy książki oraz inne przybory do pisania roz­powszechniły się, ludzie masowo zatracili grecką, a na­wet renesansową zdolność zapamiętywania słyszanych sztuk, wierszy, mów.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

NASZE STRUKTURY

Nasze struktury mają po dwa lub więcej wymia­rów, jak wykazują drzewa i inne wielowymiarowe diagramy, które rysujemy w celu ich przedstawienia. Pamięć komputerowa oferuje nam, w ścisłym sensie, „nowy wymiar” przedstawiania informacji.Budująca takie struktury pamięć komputerowa jest bardziej asocjacyjna niż linearna. Pozwala rozwijać sieci skojarzeń w naszych zbiorach danych rzeczywi­ście tak, jak czyni to pamięć ludzka. Ten fakt docenia­no szczególnie w mówionych kulturach Grecji-i Rzy­mu, w średniowieczu i wczesnym odrodzeniu. Kompu­ter przypomina także rękopis i pamięć ludzką pod względem podatności na zmiany. Jest zawsze gotów za­stąpić starą informację przez nową.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
error: Content is protected !!