Blog Archives

WIELKA ERA MASZYN STATYSTYCZNYCH

Zaczęła się wówczas wielka era maszyn staty­stycznych, które czytały, porównywały, powielały, od­szukiwały, a czasami niszczyły nie kończące się zbiory kart. Era ta dobiegła kresu w latach pięćdziesiątych wraz z wprowadzeniem komputerów i taśmy magne­tycznej. W tym czasie mówiono, że Administracja Ubezpieczeń Społecznych ma miliardy kart, z których informacje przeniesiono na taśmę. Dzisiaj karty perfo­rowane są czasami używane w celu wprowadzenia pro­gramów oraz małych ilości danych, ale operowanie danymi jest zwykle całkowicie elektroniczne. Tabulatory mechaniczne dla handlu i przemysłu by­ły  pomysłowy sposób elastyczne, mimo użycia nie­elastycznego nośnika. Każda karta mogła być perforo­wana tylko raz: jakiekolwiek błędy w dziurkowaniu oznaczały, że karta musi zostać odrzucona. Danymi na karcie można było manipulować tylko przez ich fi­zyczne przepuszczanie z jednego pojemnika do innego.

Cześć, mam na imię Katarzynai od bardzo długiego czasu temat społeczeństwa to coś, o czym mogłabym rozmawiać codziennie. Chciałabym na tym blogu dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i uwagami 🙂

ZNAJDYWANE SPOSOBY

Oczywiście, tech­nolodzy rozumieli znaczenie elastyczności i starali się ją wprowadzić do konstruowanych maszyn w tej mie­rze, w jakiej pozwalały na to niepodatne materiały — stąd różnorodność samoregulujących się mechanizmów w zegarkach, silnikach itp. Stopniowo znajdowano mechaniczne sposoby groma­dzenia i wyrażania informacji. Najlepszym, być może, był wynaleziony około 1800 roku warsztat Jacąuarda do automatycznego tkania jedwabiu. Sterował nim zbiór drewnianych kart, w których wybite otwory kie­rowały podnoszeniem różnych osnów w celu stworze­nia wzoru. Mógł on być zmieniony przez zwykłe wy- dziurkowanie nowych kart. To rozwiązanie się przy­jęło. Babbage zamierzał zastosować karty dziurkowane w swej Maszynie Analitycznej, a pod koniec dziewiętnastego wieku Herman Hollerith użył ich z powodze­niem w obliczeniach amerykańskiego spisu powszech­nego.

Cześć, mam na imię Katarzynai od bardzo długiego czasu temat społeczeństwa to coś, o czym mogłabym rozmawiać codziennie. Chciałabym na tym blogu dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i uwagami 🙂

WALORY RĘKOPISU

Nie chciałbym przesadnie oceniać walorów rękopisu: drukowana karta z czasem stała się wspaniałym nośnikiem idei, ze swą rozmaito­ścią krojów pisma i farb, paginacją, tabelami,. indek­sami, bibliografiami i całą resztą. Lecz, choćby najbar­dziej wyrafinowana, książka jest nośnikiem trwałym; drukowanie kopii (magazynowanie informacji) wyko­nać można tylko raz w drukarni, a zmiana form dru­karskich jest trudna.W swej sztywności książka jest typowa dla ery me­chanicznej. Tak jak idee są utrwalone na drukowanej stronie, tak w trybach zegara, maszyny parowej lub dynama utrwalona jest mechaniczna informacja. Epo­kę mechaniczno-dynamiczną zaludniały maszyny, któ­re wspaniale robiły jedną lub co najwyżej kilka rze­czy. Ich zakres działania był na ogół bardziej ograni­czony niż w przypadku prostszych urządzeń przez nie zastąpionych, a wszelka większa przeróbka mogła wy­magać wręcz przebudowy maszyny.

Cześć, mam na imię Katarzynai od bardzo długiego czasu temat społeczeństwa to coś, o czym mogłabym rozmawiać codziennie. Chciałabym na tym blogu dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i uwagami 🙂
error: Content is protected !!