WIEDZA- POTĘGA

latach sześćdziesiątych jedna z firm kompu­terowych zleciła sporządzenie analizy możliwości zma­gazynowania całej ludzkiej wiedzy w jednej gigan­tycznej bazie danych. Jeśli będzie się w tym kierun­ku pracować w nadchodzących dziesięcioleciach, taka baza danych będzie nie tylko dziedzicem francuskiej Encyklopedii z osiemnastego wieku (która była pro­duktem oświeconego empiryzmu), ale także dziedzicem „teatru pamięci” Camilla z szesnastego wieku.. Będzie elektronicznym ucieleśnieniem przekonania, że pa­mięć jest wiedzą, wiedza zaś — potęgą. Rozdział ten traktuje o elektronicznym tworzeniu; rze­czy: o stosunku specjalisty komputerowego do mate­riału, z jakim ma do czynienia. Omówiliśmy już pod­stawowe sprzętowe i programowe składniki kompu­tera cyfrowego — procesor, pamięć wewnętrzną i ze­wnętrzne urządzenia pamięci, mechanizm zegara oraz języki programowania.

Cześć, mam na imię Katarzynai od bardzo długiego czasu temat społeczeństwa to coś, o czym mogłabym rozmawiać codziennie. Chciałabym na tym blogu dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i uwagami 🙂
error: Content is protected !!