ZNAJDYWANE SPOSOBY

Oczywiście, tech­nolodzy rozumieli znaczenie elastyczności i starali się ją wprowadzić do konstruowanych maszyn w tej mie­rze, w jakiej pozwalały na to niepodatne materiały — stąd różnorodność samoregulujących się mechanizmów w zegarkach, silnikach itp. Stopniowo znajdowano mechaniczne sposoby groma­dzenia i wyrażania informacji. Najlepszym, być może, był wynaleziony około 1800 roku warsztat Jacąuarda do automatycznego tkania jedwabiu. Sterował nim zbiór drewnianych kart, w których wybite otwory kie­rowały podnoszeniem różnych osnów w celu stworze­nia wzoru. Mógł on być zmieniony przez zwykłe wy- dziurkowanie nowych kart. To rozwiązanie się przy­jęło. Babbage zamierzał zastosować karty dziurkowane w swej Maszynie Analitycznej, a pod koniec dziewiętnastego wieku Herman Hollerith użył ich z powodze­niem w obliczeniach amerykańskiego spisu powszech­nego.

error: Content is protected !!